تو عکس زیر دیروز و امروز شهر زیبای حلب و ببینید ...

شهر حلب

 

 

و اینروزهای کودکان مظلوم و بی پناه سوری

سوریه

 

 

 

ابوشریف البیروتی.