روز عدالت نزدیک است

انقلاب - بحرین- روز عدل نزدیک است

برای ذخیره در اندازه واقعی روی تصویر راست کلیک کرده و آن را ذخیره نمایید