موشک باران مواضع شورشیان توسط هوانیروز ارتش سوریه همچنان ادامه دارد

موشک باران

همچنین هلیکوپترها نیز به رها سازی بشکه های انفجاری در محل های تجمع شورشیان ادامه میدهند...

 

 

ابوشریف البیروتی.