علی اکبر این چنین شد...

 

 

ولا حول و لا قوه الا بالله...