ما تحملمان دارد تمام میشود

 

عکس:فوتو شیعه

ما تحملمان تمام شد