عکس:
صفحه تلگرام ادب فارسی 

https://telegram.me/adabe_farsi

 

شیخ نمر

 

ما همیشه چند نفر هستیم