قلیون باید ردیف باشه تبسم

حتی تو خط مقدم
 

 

قلیون

 

سلامتی همه مجاهدین شیعه صلوات

 

 

ما چند نفر هستیم