مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال، با حضور پرشور و میلیونی مردم در مناطق مختلف کشورمان برگزار شد  .

مسیرات ملیونیة بانحاء ایران احیاء لذکری انتصار الثورة

Millions of Iranian Show Strong Support in Revolution’s Anniversaryفاطمه.س.واو