رهبر جریان صدر با درخواست از طرفداران خود برای نپوشیدن لباس نظامی، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل و خودداری آنان از دخالت در امور سیاسی تأکید کرد

مقتدی صدر

مقتدی صدر در بیانیه ای با اشاره به اینکه عراق در خطر است، طرفداران خود را به همبستگی و انسجام و حفظ آمادگی کامل ترغیب کرد، و بر نپوشیدن لباس نظامی و پایبندی به مرکز فرماندهی در دستورات نظامی و خودداری از دخالت در امور سیاسی تاکید کرد  .

سایت شبکه خبری سومریه نیوز تأکید کرد که مقتدی صدر  مخالفت خود را با استفاده از نام «سرایا السلام» در تجارت و کسب مال و به کار بردن این نام در نهادهای دولتی اعلام کرد؛ و خواستار خودداری از دخالت در امور سیاسی شد زیرا این اقدام به وجهه و اعتبار آن آسیب وارد می کند.

مقتدی صدر 11 دسامبر 2014 به نیروهای «سرایا السلام» دستور داد در مدت 48 ساعت برای پاسخ مثبت دادن به ندای جهاد به حالت آماده باش در آیند.

معاون جهادی صدر تاکید کرد این دستور به علت شرایط استثنایی و خطری که شهر سامرا را تهدید می کند، صادر شد

س.فاطمه واو