داعش در آخرین اقدام به طور نامحسوس در شهرهای اطراف سامرا مستقر شده و تمرکز خود را برروی شهر بلدو در جنوب سامرا قرار داده است تا آخرین مرحله محاصره سامرا را انجام و این شهر استراتژیک که بنوعی کلید فتح بغداد است را تصرف کند و از طرفی دیگر وارد خط قرمز شیعیان این کشور و ایران شود.

در نقشه زیر آنچنان که مشاهده می شود شهر های هیت، فلوجه، رمادی و تکریت در تصرف و اشراف کامل داعش بوده و خیز نهایی داعش برای تصرف بلدو خواهد بود.

نکته قابل توجه در این نقشه موقعیت "آمرلی" است که همچنان در سه جهت در محاصره داعش است و با تلاش پیشمرگان کرد و ترکمن های شیعه ی این شهر، محاصره کامل ان شکسته شده و از طرف قسمت کردنشین همچنان مقاومت سنگین برای محاصره و تصرف آن توسط داعش ناکام مانده است.

 

سامرا در حال محاصره کامل توسط داعش

 

 

ماچندنفر هستیم.

  few soldiers