خاکستری: در اختیار نیروهای داعش
زرد: در اختیار کردهای سوریه
صورتی: در اختیار نیروهای بشار اسد
سبز: در اختیار دیگر گروه‌های مخالف بشار اسد


نقشه کوبانیکوبانی در جایی قرار گرفته که از دست کسی کاری برنمی‌آید.

ترکیه هم  قصد آغاز جنگ با داعش را ندارد که هیچ، ....

 

ماچندنفر هستیم.

  few soldiers