کوبانی دارد سقوط میکند  

کوبانی

یک نسل کشی دیگر در راه است

 

لاحول و لا قوه الا بالله...